Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement

1. Begripsbepalingen
a. Opdrachtgever: de Stichting Protestantse Begraafplaats Charlois gevestigd te Rotterdam;
b. Bestuur: het bestuur van de stichting;
c. Vrijwilliger: degene met wie de opdrachtgever een afspraak heeft gemaakt voor vrijwilligerswerk
d. Coördinator: degene die door het bestuur is aangewezen om de werkzaamheden van de vrijwilligers te regelen
e. Opzichter: de functionaris die door het bestuur is aangesteld voor de algehele leiding op de begraafplaats
f. Uitvaartleider: degene die de eindverantwoordelijkheid draagt namens de nabestaanden voor het goede verloop van een begrafenisplechtigheid
2. Rechten en plichten vrijwilligers
2.1 De opdrachtgever draagt zorg voor het inwerken en de begeleiding van de vrijwilliger.
2.2 De vrijwilliger dient bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid en de aanwijzingen van de bevoegde medewerkers van de begraafplaats in acht te nemen en in het algemeen te handelen zoals een goed vrijwilliger hoort te handelen.
2.3 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
2.4 De vrijwilliger zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze gelden voor de werknemers van de opdrachtgever, in acht nemen.
2.5 De vrijwilliger is verplicht om alle incidenten en gevaarlijke situaties, die zich voordoen bij de dienstverlening waarbij de vrijwilliger betrokken is of waarvan de vrijwilliger getuige is, te melden aan de coördinator en daarbij alle feitelijke informatie te verschaffen die in het belang van de organisatie en de bezoekers redelijkerwijs noodzakelijk geacht kan worden.
2.6 De vrijwilliger behandelt de apparatuur, gereedschappen, werkkleding en alle overige eigendommen van de opdrachtgever die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, met de vereiste zorgvuldigheid.
2.7 Bij het beëindigen van de afspraak tot vrijwilligerswerk dient de vrijwilliger de eigendommen van de zorgaanbieder die in zijn bezit zijn, zo spoedig mogelijk terug te geven.
3. Vergoedingen
3.1 De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden op basis van het aantal gewerkte uren. De hoogte van deze vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld. De coördinator draagt er zorg voor dat het totale bedrag dat een vrijwilliger in een kalenderjaar ontvangt niet uitstijgt boven het door de wet vastgestelde bedrag dat als maximum geldt voor de vrijstelling van loon- en inkomstenbelasting
3.2 De vrijwilliger ontvangt voor het overige uitsluitend een vergoeding voor kosten die gemaakt zijn na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. De vergoeding is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten. Vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs.
3.3 Voor het gebruik van de eigen auto voor reizen van het huisadres van de vrijwilliger naar het adres waarop hij/zij de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht wordt geen vergoeding betaald
3.4 De opdrachtgever zal maandelijks de vergoeding overmaken op de rekening van de vrijwilliger.
4. Informatie
De opdrachtgever informeert de vrijwilliger tijdig over veranderingen die voor de vrijwilliger van belang zijn.
5. Ongevallenverzekering
De opdrachtgever heeft voor de vrijwilliger een ongevallenverzekering afgesloten. Hij informeert de vrijwilliger schriftelijk over de hoofdlijnen van deze verzekering en over de bedragen die worden uitgekeerd bij overlijden en bij blijvende invaliditeit.
6. Aansprakelijkheid voor schade
6.1 De opdrachtgever zal de schade vergoeden als de vrijwilliger aansprakelijk is voor schade die hij/zij in de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden heeft veroorzaakt bij een derde. Dit geldt niet als de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de vrijwilliger. De vrijwilliger licht de coördinator onmiddellijk in na het ontstaan van de schade. Hij/zij doet tegenover derden geen uitspraken over eventuele aansprakelijkheid.
6.2 De opdrachtgever heeft voor de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering gesloten, ter dekking van de in artikel 6.1 genoemde schade.
6.3 De opdrachtgever zal de vrijwilliger niet aanspreken voor vergoeding van de schade die de vrijwilliger tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden aan de opdrachtgever toebrengt of toebrengt aan een derde jegens wie de opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van die schade. Deze bepaling is niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de vrijwilliger of als uit de omstandigheden van het geval anders voortvloeit.
6.4 De opdrachtgever zal schade die de vrijwilliger door eigen toedoen lijdt tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden vergoeden. Dit hoeft niet wanneer er sprake is van grove schuld of opzet van de vrijwilliger.
7. Werkzaamheden
7.1 De werkzaamheden die de vrijwilliger wordt geacht te verrichten bestaan primair uit het serveren van koffie, thee en frisdranken tijdens condoleancebezoeken op de begraafplaats alsmede het aanbieden van plakken cake, broodjes e.d. conform de afspraken die opzichter daaromtrent met de uitvaartleider heeft gemaakt.
7.2 Naast de primaire taak zoals beschreven in lid 7.1 wordt van de vrijwilliger ook verwacht het voorbereiden van een condoleancebezoek bestaande uit het gereed maken van de ontvangstruimte (waaronder de controle op het schoon zijn van de vloer, de reinheid van de toiletten e.d.), het tijdig zetten van koffie en thee, het gereed maken van schalen met cake en/of broodjes e.d.
7.3 Na afloop van een condoleancebezoek wordt van de vrijwilliger gevraagd de toiletten schoon te maken, het gebruikte serviesgoed af te wassen, de tafels leeg te maken en alle afval te verwijderen en de vloer van de ontvangstruimte te reinigen voor zover noodzakelijk geacht door de coördinator
8. Kleding
8.1 De vrijwilliger ontvangt van de opdrachtgever uniforme kleding die de vrijwilliger geacht wordt te dragen bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden
8.2 Deze kleding mag de vrijwilliger meenemen naar huis
8.3 Blouses en/of overhemden dienen door de vrijwilliger zelf te worden gewassen
8.4 Rokken, pantalons en gilets kunnen tweemaal per jaar op kosten van de opdrachtgever professioneel worden gereinigd
8.4 Opdrachtgever verwacht van de vrijwilliger dat de kleding ordelijk wordt gedragen en dat blouses en overhemden tijdens de werkzaamheden schoon zijn
8.5 De vrijwilliger wordt geacht deze kleding uitsluitend te dragen bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden en het reizen tussen begraafplaats en woonhuis
9. Vaststelling en wijziging
9.1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op (datum).
9.2 Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen.
9.3 Het bestuur besluit niet tot wijziging van het reglement dan nadat hij de vrijwilligers heeft geïnformeerd over het voornemen hiertoe en hun gelegenheid heeft gegeven om op het voornemen te reageren.
9.4 Artikel 9.3 is niet van toepassing indien en voor zover het een wijziging van het vrijwilligersreglement betreft die rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijke verplichting of wanneer het een wijziging betreft die zo spoedeisend is dat redelijkerwijs niet van het bestuur gevergd kan worden dat hij de vrijwilligers consulteert.
Aldus vastgesteld op ………………………
…………. …………………….
voorzitter secretaris

Klachtenprocedure

Indien er klachten of wensen zijn, moeten deze in eerste instantie aan de opzichter of diens vervanger bekend worden gemaakt, al dan niet door tussenkomst van de uitvaartleider. De opzichter of zijn vervanger zal met aandacht naar de klachten en/of wensen luisteren en zal proberen er zoveel mogelijk aan te doen om het probleem te verhelpen. Mocht dit nog geen genoegdoening geven dan kan de klacht daarna schriftelijk aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur zal, nadat een delegatie met de klager(s) gesproken heeft, binnen redelijke termijn uitspraak doen.

Charloisse Lagedijk 680
3084 LJ Rotterdam
Tel: 010-4800501
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK: 24430698
Iban: NL 26 RABO 0120 2151 79

 

Opengesteld voor bezoekers:
dagelijks van 9 - 16 u
het kantoor is op werkdagen
geopend van 9 -12 u